Algemene Voorwaarden

1 Inschrijving

1.1 Aanmelding voor een opleiding of workshop geschiedt middels het versturen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier via de website.
1.2 Cursisten dienen minimaal 18 jaar te zijn.
1.3 Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er per email een bevestiging van de inschrijving, tezamen met een betaallink voor het inschrijfgeld verstuurd naar het in het aanmeldingsformulier opgegeven e-mailadres.
1.4 De datum van inschrijving is bepalend voor cursussen en workshops met een gelimiteerd aantal plaatsen.
1.5 De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfgeld (€500,-) is voldaan.
1.6 Deelname aan een cursus of workshop is uitgesloten wanneer het gefactureerde bedrag niet geheel of deels (bij betaling in delen) ontvangen is voor aanvang van de cursus of workshop.

2 Prijzen

2.1 Alle genoemde prijzen zijn per persoon, aanwezig tijdens de cursus. Het is niet toegestaan meer personen (m.u.v. het model) aanwezig te laten zijn, dan het aantal waarvoor de aanmelding is verricht.

3 Betaling

3.1 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van betaling van de factuur middels een Ideal betaling of overschrijving. Deze ontvangt u per mail.

3.2 Betaling dient binnen 7 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus.

3.3 Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk bij cursussen die langer dan 8 weken duren. Twee weken voor aanvang van de cursus dient 2/3 van het cursusbedrag + het totale bedrag voor het werkpakket door GBC Academy ontvangen te zijn. Het restant van de cursus dient uiterlijk 4 weken na aanvang van de cursus betaald te worden. Er zal tevens een toeslag van 5% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.

4 Modellen/lesmateriaal

4.1 De cursist dient zelf zorg te dragen voor enige gedurende de cursus benodigde modellen. Deze dienen minimaal 18 jaar te zijn. Wanneer het de cursist niet is gelukt zich van een model te voorzien, bestaat de mogelijk om gebruik te maken van een oefenhoofd of robothand.

4.2 Bij elke cursus zal er een werkpakket worden samengesteld. Er wordt uitsluitend gewerkt met professionele salonlijnen, die u in de meeste gevallen ook direct na de cursus kunt aanschaffen voor gebruik in uw eigen salon.

5 Annulering/wijziging

5.1 Alle annuleringen dienen schriftelijk te geschieden per mail of post.

5.2 Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang betaalt u 100% van het inschrijfgeld. Vanaf 14 dagen voor aanvang betaalt u tevens 100% van het cursusgeld.

5.3 Bij annulering als gevolg van ziekte, op vertoon van een doktersverklaring, zal GBC Academy de mogelijkheden van restitutie bekijken..

5.4 In geval van het overlijden van de cursist wordt het cursusgeld, met aftrek van kosten voor de cursus of workshop tot aan de datum van overlijden, aan de rechthebbende gerestitueerd.

5.5 Wanneer de cursus als gevolg van overmacht van de zijde van GBC Academy permanent geen doorgang kan vinden, wordt het reeds betaalde cursusbedrag gerestitueerd. Wanneer de cursus als gevolg van overmacht van de zijde van GBC Academy tijdelijk geen doorgang kan vinden, wordt het lesprogramma verschoven.

5.6 Indien GBC Academy genoodzaakt is de cursusdata en/of locatie te wijzigen, wordt de cursist hiervan uiterlijk vijf dagen voor de eerste les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht. De cursist kan hieraan geen rechten ontlenen.

5.7 Indien de cursist op welke wijze dan ook schade toebrengt aan de belangen van de academy of aan andere cursisten, behoudt GBC Academy zich het recht voor de overeenkomst met de cursist per direct te ontbinden. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

6 Herexamen

6.1 Het is de cursist toegestaan om kosteloos een herexamen te doen indien het aanwezigheidspercentage tijdens de cursus of opleiding minimaal 90% was. Indien het aanwezigheidspercentage lager dan 90% was, dient de cursist €75,- voor een herexamen te betalen.

6.2 Indien de cursist niet slaagt voor het (kosteloze) herexamen, dient er voor elk volgende examen €75,- betaald te worden.

7 Huisregels

7.1 De cursist dient zich aan alle huisregels te houden. Bij het niet navolgen van de regels heeft GBC Academy het recht de cursist ui te sluiten van de cursus. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

8 Aansprakelijkheid

8.1 GBC Academy is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook ontstaan vanwege annulering of wijziging van de cursus of tijdens of na het volgen van een cursus.

9 Auteursrechten

9.1 Het is de cursist verboden de door GBC Academy verstrekte lesmateriaal te veelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GBC Academy.

9.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de cursussen/workshops vermeld in het lesmateriaal en op de website.

10 Persoonsgegevens

10.1 Persoonlijk gegevens van de cursist worden opgenomen in het bestand van GBC Academy en worden slechts gebruikt ten behoeve van GBC Academy. De gegevens worden nimmer aan derden gegeven.

11 Klachten

11.1 Klachten omtrent een cursus dienen schriftelijk aan GBC Academy worden gericht via info@gbcacademy.nl t.a.v. Dhr R. Obergh. De cursist ontvangt uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie hieromtrent.

11.2 Er wordt getracht klachten binnen acht weken na indiening door de cursist af te handelen.

11.3 Alle voor en binnen GBC Academy werkzame personen zullen de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

11.4 Klachten worden gedurende één jaar bewaard na de datum van afhandeling. Het klachtendossier is door cursist opvraagbaar bij de klacht-verantwoordelijke.

12 Overig

12.1 Met de inschrijving voor een cursus of opleiding bij GBC Academy, geeft u aan dat u akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden.

12.2 Op alle opleidingsovereenkomsten tussen GBC Academy en de cursist is het Nederlands recht van toepassing.

12.3 GBC Academy is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een Opleiding, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de Cursist of model vooraf expliciet kenbaar heeft gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden.

CONTACT

GBC Academy is onderdeel van:
GBC Products B.V.
Molen de Beerkade 74
3024 PG Rotterdam
Tel: 06-16222988

VOLG ONS